Algemene voorwaarden

Plaatseenbestelling.nl V.O.F. - Vogelaarsweide 18 - 3437 DE Nieuwegein

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Plaatseenbestelling.nl V.O.F., hierna te noemen Plaatseenbestelling.nl, en een koper waarop Plaatseenbestelling.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 • Plaatseenbestelling.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Plaatseenbestelling.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingstreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 2. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Plaatseenbestelling.nl maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Plaatseenbestelling.nl niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3. Offertes

 • De door Plaatseenbestelling.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Plaatseenbestelling.nl behoudt het recht om te allen tijde de uitgebrachte offertes in te trekken. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Plaatseenbestelling.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5. Levering

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Plaatseenbestelling.nl kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 6. Levertijd

 • Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper Plaatseenbestelling.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Deelleveringen

 • Het is Plaatseenbestelling.nl toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Plaatseenbestelling.nl bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. Wijzigingen in de te leveren zaken

 • Plaatseenbestelling.nl is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst/ontbinding

 • De vorderingen van Plaatseenbestelling.nl op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Plaatseenbestelling.nl omstandigheden ter kennis komen die Plaatseenbestelling.nl goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien Plaatseenbestelling.nl de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • In de genoemde gevallen is Plaatseenbestelling.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Plaatseenbestelling.nl schadevergoeding te vorderen.
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Plaatseenbestelling.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Plaatseenbestelling.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 • De door Plaatseenbestelling.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Plaatseenbestelling.nl totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Plaatseenbestelling.nl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 • De tegenpresentatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Plaatseenbestelling.nl verrichte of te verrichten diensten;
 • Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
 • Door Plaatseenbestelling.nl afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 • Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Plaatseenbestelling.nl gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te komen halen op kosten van de koper. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 • Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Plaatseenbestelling.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 • De koper verplicht zich op eerste verzoek van Plaatseenbestelling.nl:
 • De vorderingen die de koper verkrijgt jegens afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Plaatseenbestelling.nl geleverde zaken te verpanden aan Plaatseenbestelling.nl op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3.239 BW;
 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Plaatseenbestelling.nl;
 • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Plaatseenbestelling.nl ter beschikking van haar eigendomsrecht m.b.t. de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen.

 • De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • Of de juiste zaken zijn geleverd;
 • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze direct na aflevering schriftelijk aan Plaatseenbestelling.nl te melden.
 • Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Plaatseenbesteling.nl
 • Ook indien de wederpartij reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Plaatseenbestelling.nl worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Plaatseenbestelling.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Plaatseenbestelling.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Plaatseenbestelling.nl dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 13. Betaling

 • Betaling dient te geschieden voordat Plaatseenbestelling.nl overgaat tot levering van producten;
 • Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Plaatseenbestelling.nl
 • Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL02 INGB 0008 9950 85 t.n.v. Plaatseenbestelling.nl
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening;
 • Door de wederpartij gedane betalingen strekken reeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelf al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

 • Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd 15% over de hoofdsom. Indien plaatseenbestelling.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De koper is jegens de verkopen de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper m.b.t. een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • Plaatseenbestelling.nl is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijkheid:
 • Plaatseenbestelling.nl is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Plaatseenbestelling.nl of haar leidinggevende ondergeschikten;
 • Overigens is de aansprakelijkheid van Plaatseenbestelling.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt;

Artikel 16. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Plaatseenbestelling.nl zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmiddellijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen;
 • Stakingen in andere bedrijven dan die van Plaatseenbestelling.nl en wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Plaatseenbestelling.nl
 • Een algemeen gebrek van benodigde grondstoffen en ander voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan plaatseenbestelling.nl afhankelijk is;
 • Algemene vervoersproblemen.
 • Plaatseenbestelling.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Plaatseenbestelling.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van Plaatseenbestelling.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door plaatseenbestelling.nl niet mogelijk is, langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Plaatseenbestelling.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschilbeslechting

 • In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank. Plaatseenbestelling.nl blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende 1 maand nadat Plaatseenbestelling.nl zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen Plaatseenbestelling.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Inschakeling derden

 • Plaatseenbestelling.nl is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te

schakelen.

Artikel 20 – Transportmateriaal

De verpakking, die voor de levering gebruikt wordt, gaat bij levering in het eigendom van de consument over. Plaatseenbestelling.nl is niet verplicht deze terug te nemen.

Artikel 21 – Monsters en modellen

 • De producten die geleverd worden betreffen grotendeels natuurlijke producten. Monsters of foto’s hiervan kunnen slechts ter indicatie beschouwd worden.